கிறிஸ்மஸ்

கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இந்த கிறிஸ்மஸ் சமயத்தில் எங்கேயும் செல்ல முடியாமல் சில குடும்பங்கள் இருக்கலாம். குறிப்பாக, சிறுவர்கள் இதுபோன்ற ...
ஒவ்வோர் ஆண்டும் சீனப் புத்தாண்டு, இலையுதிர் காலப் பண்டிகை, கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை காலங்களில் தெம்பனிஸ் ஸ்திரீட் 72, புளோக் 722ன் எட்டாம் தள பொதுத் ...
கிறிஸ்மஸ் போன்ற பண்டிகை காலங்களில் பல இனங்கள் ஒன்று கூடி கொண்டாட்ட உணர்வில் திளைத்திருப்பது இப்போது வழக்கமாகிவிட்டது. அதில் சிங்கப்பூரர்கள் ...