சிறப்புத் தேவை

அரசாங்க ஆதரவு பெற்ற பாலர் பள்ளிகளில் குழந்தைகளைச் சேர்க்கும் பெற்றோர் 2025 முதல் குறைந்த கட்டணம் செலுத்துவார்கள்.
தொடக்கப்பள்ளியிலிருந்தே பரதம் கற்கும் நான், சிங்கப்பூர் நுண்கலைக் கழக நாட்டிய வகுப்பிலும் பயின்று வருகிறேன். 
பார்வை இல்லாதவர் மனத்தையும் குளிரவைப்பது இசை.
பார்வையற்றவரின் உண்மைக் கதையைச் சித்திரிக்கும் சிறுவர் கதை நூல், சிங்கப்பூர் பார்வைக் குறைபாடுள்ளோர் சங்கத்தில் (எஸ்ஏவிஎச்) சனிக்கிழமை நவம்பர் 11ஆம் தேதியன்று வெளியானது.
தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்தில் சிறப்புத் தேவை உடையோரும் ஈடுபடவேண்டும் என்ற உன்னத நோக்குடன் தொண்டூழியரணி ஒன்று திரண்டுவந்தது.